ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete („HuGBC”) mint a www.wellstandard.hu domainen elérhető, egyesületi weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A HuGBC az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál vagy a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe (”Felhasználó”).

A HuGBC ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete

Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.

Levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély u. 6.

Nyilvántartási szám: 01-02-0013370

Adószáma: 18200061-2-42

Képviselője: Barta Zsombor, elnök

Bankszámlaszáma: 16200010-10080515

Központi e-mail címe: info@hugbc.hu

2. A kezelt adatok

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az HuGBC csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldalon történt regisztrációjával vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám néhány funkció eléréséhez (pl. oktatásra jelentkezés), több személyes adat megadása is szükséges.

A HuGBC a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe hírlevelet vagy szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. Az adatkezelés célja

A Felhasználóról a HuGBC által nyilvántartott adatok, a HuGBC által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a HuGBC, vagy a Felhasználó és a HuGBC partneri között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja hírlevél küldése, illetve a Felhasználókkal való kapcsolattartás szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet nevének, e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg a HuGBC számára.

5. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat a HuGBC addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokat elsődlegesen a HuGBC munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a HuGBC-t az adat továbbítására.)

7. A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Felhasználó bármikor jogosult az adatainak hozzáférését, helyesbítését, törlését, elfeledését, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot. Amennyiben ehhez segítséget kér, a HuGBC titkárságához fordulhat. A HuGBC a titkárságra beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

8. Jogorvoslati lehetőségek

A HuGBC arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

9. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)

10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében a HuGBC felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. „cookie”-kat, „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az esetleges szolgáltatás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

11. Egyebek

A HuGBC a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ha a HuGBC a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A HuGBC kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

HuGBC a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a HuGBC a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. HuGBC nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A HuGBC bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A HuGBC a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Hatályos: 2021.november 1.

Internetes elérés helye: https://wellstandard.hu

 

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)